ឆ្លើយ​តប​ទៅ​មតិយោបល់

December 15th screening in Berlin

As the second phase of the process against senior khmer rouge leaders has just started in Phnom Penh and 'Movies that matter' (www.moviesthatmatter.nl/english_index/international) just decided to support the further distribution of the film with new dvds and a new series of screenings all over Cambodia...

 **I am very happy to invite you to watch WE WANT (U) TO KNOW here in Berlin in its short version (54')**

 **next thursday, the 15th of December 6:15 pm at the Moviemento Cinema, Kottbusserdamm 22**

I will be there to answer your question and discuss about the project after the screenings.

Hope to see you there!
Bring friends, spread the voice!

*(Khmer/Engl with english subtitles - Entrance Fee: 3 EUR)*

wwtk_short_flyer: wwtk_short_flyerwwtk_short_flyer: wwtk_short_flyer

 

ឆ្លើយតប

មាតិកា​របស់​វាលនេះ​​ត្រូវបាន​រក្សាទុក​ជា​ឯកជន ហើយ​នឹង​មិន​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ជា​សាធារណៈ​ឡើយ ។
  • ស្លាក HTML ដែល​អនុញ្ញាត ៖ <a> <em> <strong> <cite>
  • បំបែក​បន្ទាត់ និង​កថាខណ្ឌ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ។

ព័ត៌មាន​បន្ថែម​អំពី​ជម្រើស​ធ្វើ​​​​ទ្រង់​ទ្រាយ​

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.


ឈ្មោះ​ចូល​របស់​អ្នក​ប្រើ