ឆ្លើយ​តប​ទៅ​មតិយោបល់

„Take the camera in your hands“

Long article in german about WE WANT YOU TO KNOW

Volker Grabowsky, „Take the camera in your hands“. Eine filmische Annäherung an die Verbrechen der Roten Khmer, in: Zeithistorische Forschungen/Studies in Contemporary History, Online-Ausgabe, 8 (2011), H. 1,
URL: http://www.zeithistorische-forschungen.de/16126041-Grabowsky-1-2011

ឆ្លើយតប

មាតិកា​របស់​វាលនេះ​​ត្រូវបាន​រក្សាទុក​ជា​ឯកជន ហើយ​នឹង​មិន​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ជា​សាធារណៈ​ឡើយ ។
  • ស្លាក HTML ដែល​អនុញ្ញាត ៖ <a> <em> <strong> <cite>
  • បំបែក​បន្ទាត់ និង​កថាខណ្ឌ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ។

ព័ត៌មាន​បន្ថែម​អំពី​ជម្រើស​ធ្វើ​​​​ទ្រង់​ទ្រាយ​

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.


ឈ្មោះ​ចូល​របស់​អ្នក​ប្រើ