ឆ្លើយ​តប​ទៅ​មតិយោបល់

June 30th screening in Berlin

The Ethnographic Film Series

M.A. Visual and Media Anthropology
Freie Universität Berlin

Date: Thursday, June 30th 2011
Location: Moviemento Cinema (Kottbusser Damm 22 – Berlin, Kreuzberg)
Time: 16:30

WE WANT (U) TO KNOW
Remembering in the time of the Khmer Rouge Trial

A FILM BY Ella Pugliese, Nou Va and the people of Thnol Lok PHOTOGRAPHY, EDIT & art work Jens Joester

WE WANT (U) TO KNOW reveals how Cambodians are struggling to cope with painful memories at the time of the Khmer Rouge Tribunal. This is a participatory film: Cambodian villagers take the camera in their hands to document what they have gone through during and after the Khmer Rouge era.
Through sharing their stories with the young generation, survivors are breaking 30 years of silence and initiating a powerful discourse about the challenges of the present. The big screen under the trees becomes a public space for confrontation, a picture of hope beyond this film.

We will be welcoming the filmmaker Ella Pugliese for a discussion following the screening.

​ឯកសារ​ភ្ជាប់ទំហំ
BerlinScreening.pdf3.65 មេកាបៃ

ឆ្លើយតប

មាតិកា​របស់​វាលនេះ​​ត្រូវបាន​រក្សាទុក​ជា​ឯកជន ហើយ​នឹង​មិន​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ជា​សាធារណៈ​ឡើយ ។
  • ស្លាក HTML ដែល​អនុញ្ញាត ៖ <a> <em> <strong> <cite>
  • បំបែក​បន្ទាត់ និង​កថាខណ្ឌ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ។

ព័ត៌មាន​បន្ថែម​អំពី​ជម្រើស​ធ្វើ​​​​ទ្រង់​ទ្រាយ​

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.


ឈ្មោះ​ចូល​របស់​អ្នក​ប្រើ