ឆ្លើយ​តប​ទៅ​មតិយោបល់

June 28th screening in London

We Want (U) to Know (2011, 54')
14:00 hrs, Tuesday 28th June
The Hexagon @ Lockwood Building, Goldsmiths, Lewisham Way

We Want (U) To Know reveals how Cambodians are struggling to cope with painful memories at the time of the Khmer Rouge Tribunal. This is a participatory film. Villagers take the camera in their hands to document what they have gone through during and after the Khmer Rouge era. Through sharing their stories with younger generations, survivors are breaking thirty years of silence and initiating a powerful discourse about the challenges of the present.

Director Ella Pugliese and Co-ideator Shanti Sattler will join the discussion after the screening.

​ឯកសារ​ភ្ជាប់ទំហំ
campus-map-instructions.pdf98.85 គីឡូបៃ

ឆ្លើយតប

មាតិកា​របស់​វាលនេះ​​ត្រូវបាន​រក្សាទុក​ជា​ឯកជន ហើយ​នឹង​មិន​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ជា​សាធារណៈ​ឡើយ ។
  • ស្លាក HTML ដែល​អនុញ្ញាត ៖ <a> <em> <strong> <cite>
  • បំបែក​បន្ទាត់ និង​កថាខណ្ឌ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ។

ព័ត៌មាន​បន្ថែម​អំពី​ជម្រើស​ធ្វើ​​​​ទ្រង់​ទ្រាយ​

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.


ឈ្មោះ​ចូល​របស់​អ្នក​ប្រើ